۱۰۰۰ نفراز کارکنان ایثارگر شناسه کارمندی دریافت کردند

بندرعباس - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان گفت :در پیگیری و تبدیل وضعیت کارکنان معزز ایثارگر هدف ما خدمت به جامعه ایثارگران است و تاکنون پرونده 1000 نفراز کارکنان ایثارگر دستگاههای اجرایی استان که از طریق سامانه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع گردیده است همگی درکوتاه ترین زمان بررسی و ضمن انطباق با رویه های قانونی وبخشنامه های مربوطه ، تایید و برای همه آنها شناسه کارمندی صادر شده است .

به گزارش تجارت جنوب آنلاین حمید دولتی زه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان در نشست با خبرنگاران ،ضمن تبریک هفته خبرنگار گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بعنوان واحد استانی سازمان برنامه و بودجه کشور است که ضمن تدوین برنامه های توسعه استان بعنوان یک دستگاه نظارتی و برنامه ریز وظیفه راهبری ، رصد و پایش برنامه های توسعه استان را نیز برعهده دارد.

وی افزود : معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دراین سازمان نیز بعنوان نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور دراستان است که مهمترین وظایف این معاونت راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی بویژه جذب ونگهداشت و آموزش نیروی انسانی ، نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی ، راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول اصلاحات اداری و اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی استان است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان تصریح کرد : نظام اداری بعنوان یک مجموعه ی یکپارچه و نظام مند مهمترین نظام سیاسی یک کشور است که بر سایر ساختارهای ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اثر گذار بوده وهرچه این نظام اداری ، پویا تر ، شفاف تر ، مطلوبتر ،کارآمدتر و چابک تر باشد ، می تواند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق هدف های برنامه های توسعه قرار گیرد .

دولتی ابرازکرد : با توجه به نقش موثر رسانه ها درآگاهی بخشی واطلاع رسانی مطلوب به عموم جامعه ، همراهی و همگامی این نهاد کارآمد با دستگاههای اجرایی با رویکرد کمک به شناخت مشکلات وچالش ها و پیگیری حل مسایل منطقه ، می تواند مطالبه گری و رشد اجتماعی واقتصادی جامعه را مضاعف نماید .

وی با توجه به وظیفه مندی این معاونت در پیگیری و تبدیل وضعیت کارکنان معزز ایثارگر ، گفت : هدف ما خدمت به جامعه ایثارگران است و تاکنون پرونده ۱۰۰۰ نفراز کارکنان ایثارگر دستگاههای اجرایی استان که از طریق سامانه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع گردیده است همگی درکوتاه ترین زمان بررسی و ضمن انطباق با رویه های قانونی وبخشنامه های مربوطه ، تایید و برای همه آنها شناسه کارمندی صادر شده است .

این مقام مسئول یاد آورشد : دستگاههای اجرایی استان هم اکنون درحال تهیه و مستند سازی پرونده کارکنان مشمول تبدیل وضعیت ایثارگری خود جهت بارگذاری در سامانه کارمندیران هستند که پس از تکمیل پرونده و احراز مشمولیت افراد و تایید توسط دستگاه ستادی متبوع ، جهت بررسی و تایید نهایی به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ارجاع می گردد که براساس اطلاعات دستگاههای اجرایی استان قریب ۲۰۰۰ نفر متقاضی ثبت پرونده جهت تبدیل وضعیت درسامانه مربوطه می باشند،که درصورت احراز شرایط مشمولیت ،پرونده آنها توسط دستگاههای اجرایی بارگذاری می گردد.

حمید دولتی زه ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و عمومی دستگاهها را یکی دیگر از وظایف سازمان دانست و گفت : هرساله دستگاههای اجرایی استان درشاخص های اختصاصی وعمومی مورد ارزیابی قرار می گیرند که این مهم حاصل رصد وپایش فعالیت های یکساله دستگاهها درشاخص های مختلف است وازدستگاههای برتر درزمینه خدمت رسانی به مردم درقالب جشنواره شهید رجایی تقدیر می گردد.

وی تصریح کرد : نتایج ارزیابی ها درسال های گذشته نشان میدهد درحوزه شاخص های عمومی ، روند خدمت رسانی دردستگاههای اجرایی بخصوص درزمینه دولت الکترونیک رو به بهبود بوده است و بیش از۵۰ درصد خدمات در دستگاههای اجرایی برای ارائه به ارباب رجوع ها دربستر دولت الکترونیک قرار گرفته است .