نصب روز شمار پروژه های عمرانی برای نظارت مردم انجام شود

بندرعباس - رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به پیگیری مستمر اعضای شورای شهر از پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهر، گفت: بر اساس دغدغه اعضای شورای شهر در خصوص تسریع و انجام به موقع پروژه های عمرانی شهر، برنامه منظم و مستمر بازدید از این پروژه ها در دستور کار است.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین ،مصیب نظری در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر بندرعباس، اظهار کرد: شورای شهر تاکید دارد برای پروژه ها باید برنامه زمانبندی تعریف شود و تابلو روز شمار آنها نیز در سطح شهر نصب شود تا مردم در جریان وضعیت اجرای پروژه قرار گیرند و در صورت عقب افتادن روند اجرا، این حق خود را از ما مطالبه نمایند.

وی در خصوص حمایت اعضای شورای شهربندرعباس برای تامین مالی این پروژه ها، تصریح کرد: همه اعضای شورای شهر برای رفع گره های عمرانی شهر همراه و متفق القول هستند زیرا به نتیجه رسیدن این پروژه ها برای ما ، آسایش و رفاه مردم شهر نیز مهم است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس تاکید کرد: قطعا دهه فجر امسال سنجشی برای عملکرد شهردار بندرعباس خواهد بود.