مسئولین به هرمزگان نگاه ملی داشته باشند

بندرعباس - رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران: گفت: مسئولین در کشور باید در بخش‌های مختلف نگاه ملی به هرمزگان داشته باشند، زیرا این استان منطقه استراتژیکی محسوب می‌شود و در صنعت‌هایی چون دریا از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است.