رفع تصرف بیش از ۶۵ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم