روحی نایب رئیس و دبیرهیئت سوارکاری استان هرمزگان گفت: اولین دوره کورس بهاره در سال ۹۸ روزجمعه ۳۰فروردین ۹۸باشرکت ۲۳ راس اسب وچابکسوارانی ازشهرستانهای بندرلنگه، بندرعباس،بستک،میناب،قشم،لامرد،گراش درپیست سوارکاری روستای بندرمعلم برگزارشد. رقابتهادرچهارگروه انجام شد( سه گروه شش رأس اسب ویک گروه پنج رأس اسب) باهم به رقابت پرداختندکه درنهایت ۸سواکاربه مرحله فینال راه یافتند. این […]

روحی نایب رئیس و دبیرهیئت سوارکاری استان هرمزگان گفت: اولین دوره کورس بهاره در سال ۹۸ روزجمعه ۳۰فروردین ۹۸باشرکت ۲۳ راس اسب وچابکسوارانی ازشهرستانهای بندرلنگه، بندرعباس،بستک،میناب،قشم،لامرد،گراش درپیست سوارکاری روستای بندرمعلم برگزارشد.
رقابتهادرچهارگروه انجام شد( سه گروه شش رأس اسب ویک گروه پنج رأس اسب) باهم به رقابت پرداختندکه درنهایت ۸سواکاربه مرحله فینال راه یافتند.
این دوره از مسابقات در دو رده اسبهای بومی و فلات ایران برگزار گردیدکه استان هرمزگان تمام مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص داد.
نفرات برتر این دوره از مسابقات
اسب کولاک باچابکسواری حسن سرپرست ازبندرکنگ اول شد
اسب هومن باچابکسواری دریابراز بستک درمقام دوم ایستاد
سالارخان باچابکسواری امیدیاری ازبندرلنگه نیزبه مقام سوم رسید

درپایان آقای روحی نایب رئیس و دبیرهئیت ،آقای خادمی مسئول برگزارمسابقات هئیت سوارکاری هرمزگان ،آقایان راشدرحمانی دهیارروستای بندرمعلم ،حسن محمدپور ازمعتمدین وخیرین روستای بندرمعلم که کلیه هزینه های این مسابقه رابرعهده داشت جوایزارزنده ایی به سوارکاران اول تاسوم اهداء گردید.
جوایز: نقدی
نفراول۱۵میلیون ریال نفردوم۱۰میلیون ریال نفرسوم۵میلیون ریال

جوایزتماشاگران: نقدی
۱۰جایزه ۱میلیون ریالی که بین تماشاگران مسابقه به قیدقرعه اهداء شد.