چراغ فروش را روشن نگه‌دار

فروش يعني اقدام و وابسته به مهارت است، فنون مذاكره، فنون متقاعدسازي، زبان بدن، فن بيان، مهارت اعتمادسازي با محتوا و... اهميت دارد.

اوضاع فعالیت کاری در هر نقطه‌ای که هست با فروش بیشتر بهتر می‌شود و با کاهش بدتر! عبارت  (بهتر کار کنید) در کار و کسب یعنی فروش بیشتر! هدف گذاری در هر مقطع زمانی بر محور فروش بیشتر است.

پایه سنجش موفقیت کار و کسب فروش است. از دیدگاه صاحب نظران این عرصه، عامل کامیابی در فروش تشخیص مسیر درست و اجرای صحیح آن است.

برای دستیابی به تشخیص درست به چیزی بیشتر از آنچه که تا زمان حال انجام داده‌اید نیاز دارید و آن شکست است. کار و کسب موفق در فروش یعنی بیش از سایرین شکست خورده است ناکامی به گفته جان کوک (یک مسیر انحرافی موقتی است نه یک خیابان بُن بست) در راه فروش شکست خوردن امری بدیهی است با دانستن این واقعیت از درس‌های آن  بایستی بهره گرفت.

ارزش نهفته در این شکست‌ها یافتن مسیر درست است، فروش یعنی اقدام و وابسته به مهارت است، فنون مذاکره، فنون متقاعدسازی، زبان بدن، فن بیان، مهارت اعتمادسازی با محتوا و… اهمیت دارد.

فروش مجهز به این مهارت‌ها قرین به موفقیت است. در کنار این مهارت‌ها (عمل به وعده، صداقت و درستی، حضور به موقع در جلسه، گوش شنوا، راهنمایی و پاسخگویی) از جمله مواردی است که باعث اعتماد سازی و ارتقای کیفیت ارتباطی است. زمان پیوسته درحال حرکت است هدف گذاری در فروش و تعیین دوره زمانی برای تحقق آن اهمیت مدیریت زمان را در مقوله فروش نمایان می‌سازد به همین خاطر توصیه می‌شود کارهای مرتبط با فروش را پی در پی انجام دهید فرصت پیشرفت را از دست ندهید.

پی‌بردن به نیاز مشتری و توانایی پاسخ به آن با ارایه راه حل ، کلید خوب عمل کردن در فروشندگی است.

پس چراغ فروش رو روشن نگه دار!

 

  • محمدرضا مهدوی راد، دبیر انجمن علمی بازاریابی شعبه تهران